"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเกียรติบัตร”เยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายฉันทัช เชื้อสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร”เยาวชนจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อม” โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 3 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ กรุงเทพมหานคร