"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญ์ชนพร ฮ้อแสงชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ (ระดับประเทศ)

จัดโดย Top Test Center

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (การแข่งขันออนไลน์)