"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายกฤตภาธร สุตะวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา คณิตศาสตร์และได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤตภาธร สุตะวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชาคณิตศาสตร์ และได้รับรางวัลเหรียญทอง  โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย National Test Online Program เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566