"The ultimate aim of education is the development of character"

 นายพาทิศ สนั่นพานิช     นางสาวพอใจ   พงศ์ศรีวัฒน์   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์    

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ระหว่างวันที่  30 สิงหาคมถึง 2 กันยายน  2566  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

นายพาทิศ       สนั่นพานิช         ม.6/4            นส.พอใจ       พงศ์ศรีวัฒน์      ม.5/3