"The ultimate aim of education is the development of character"

นายญาณภัทร  ฉัตรโภคินกุล นายธนบดี  สีห์โสภณ นางสาวธัญญาดา   ทองใบ  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน coding challenge  

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ  จากการแข่งขันการแข่งขัน coding challenge  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    ระหว่างวันที่  30 สิงหาคมถึง 2 กันยายน  2566   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน coding challenge

นายญาณภัทร    ฉัตรโภคินกุล   ม.6/3

นายธนบดี          สีห์โสภณ         ม.4/7

น.ส. ธัญญาดา   ทองใบ            ม.5/7