"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าคัดเลือกเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีเชียงใหม่” ประจำปี 2566

จากโครงการประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ และต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 จัดโดย ชมรมจิตอาสาพุทธสถานเชียงใหม่เครือข่ายองค์กรคนดีศรีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566