"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กชายอิษฏก์ธัญ หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ (National Test Online Program) รายวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย National Test Online Program เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566