"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกฤษณะพงศ์  พูนลาภยศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10

เด็กชายนนทภัสร์  แก้วประดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/11

เด็กชายศักดินันท์  กล้าแข็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 18 และ 31 สิงหาคม 2566  และ1 – 2 กันยายน 2566