"The ultimate aim of education is the development of character"

นายธีร์จุฑา  ก้อนสมบัติ, นางสาวธัญย์ธิดา  วิน, นางสาวศิริลักษณา โกมุทศิริกุล  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายธีร์จุฑา  ก้อนสมบัติ  ม.6/7  นางสาวธัญย์ธิดา  วิน  ม.6/4  และ นางสาวศิริลักษณา โกมุทศิริกุล  ม.6/2   ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ชื่อโครงการ อิทธิพลของ BA และ Kinetin ต่อการเจริญเติบโตเพื่อขยายพันธุ์ของต้นปทุมมา SSH01 ควบคู่กับการทำนายแนวโน้มการขยายจำนวนต้นในห้องปฏิบัติการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566    ระหว่างวันที่ 18, 31 สิงหาคม และ 1-2 กันยายน 2566   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่