"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวภูษณิศา  มหาวันวงศ์ , นางสาวทอไหม ชิตมินทร์ , นางสาวอัณณ์ชญาณ์ ธีรัชวงศ์    รางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นางสาวภูษณิศา  มหาวันวงศ์ , นางสาวทอไหม ชิตมินทร์   และนางสาวอัณณ์ชญาณ์ ธีรัชวงศ์    ม.5/3  นักเรียนห้องเรียน SMEP วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม –  2 กันยายน 2566  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดสารแคปไซซินในพริกขี้หนูสวนจากมะเขือเทศ น้ำมัน มะพร้าว และนม เพื่อนำไปผลิตยาอมแก้เผ็ดในช่องปาก

      ผู้จัดทำ   1. นางสาวภูษณิศา  มหาวันวงศ์     ม.5/3             2. นางสาวทอไหม ชิตมินทร์     ม.5/3

3. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ ธีรัชวงศ์    ม.5/3