"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวณัฐชยา  จันทร์แดง, นางสาวภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง, นางสาววิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์ รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา   จันทร์แดง ,   นางสาวภูฟ้า  ชีวศรีรุ่งเรือง  และ นางสาววิรัลพัชร วิสมิตะนันทน์ นักเรียนห้อง ม.5/3   ห้องเรียน SMEP วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2566   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สาขาชีวภาพ

เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพลดการเสื่อมสลายขอฃกระดูกอ่อนจากสารฟิลแลนธินที่สกัดจากลูกใต้ใบ

 ผู้จัดทำ  1. นางสาวณัฐชยา   จันทร์แดง      ม.5/3         2. นางสาวภูฟ้า   ชีวศรีรุ่งเรือง   ม.5/3

3. นางสาววิรัลพัชร  วิสมิตะนันทน์ ม.5/3