"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียน PRC รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดโฆษณารณรงค์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานระดับมัธยมศึกษา  จากโครงการประกวดโฆษณารณรงค์ หัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”  ประกาศผลเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566     แข่งขันรูปแบบออนไลน์  จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (TYI)  (ระดับประเทศ)

ผู้ผลิตผลงาน : ทีม Project Dee โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

นายบัณฑิต       เขื่อนคำ          ม.6/11           นายณัฐพล       เมฆสุสวรรณ     ม.6/9

นายณัฐภูมินทร์ ปวงประเสริฐ     ม.6/9           นางสาวปริสสิลลา รักอาศรม       ม.6/7

ทีมนักแสดง  :  นางสาวณภาดา วาระเลิศ         ม.4/1      นายจอม          น้อยธรรมราช    ม.6/9

นางสาวภัทรธิดา วิริยะ             ม.6/7