"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรากานต์ จงศิริลาภากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

จัดโดย TOP TEST CENTER

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566