"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลนักเรียนรับเชิญ”สาธิตตัวอย่างการพูดสุนทรพจน์” ภาคภาษาไทย

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายชิณท์ณภัทร    สูงขาว

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

ที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการประกวดชิงถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พูดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ  “เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

จัดโดย : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จังหวัดเชียงราย  และ สโมสรการพูดจังหวัดเชียงราย

ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566