"The ultimate aim of education is the development of character"

เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ “ลูกดีเด่น” ประจำปี 2566 พิธีมอบเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าคัดเลือก

จากงานพิธีมอบเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2566 จัดโดย วัดป่าตาล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่่วมกับศูนย์การเรียนรู้บ้านสืบสานวัฒนธรรมล้านนา สถาบัน Training Room Chiangmai เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566