"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลประกาศเกียรติคุณให้เป็น เยาวชนแห่งแผ่นดิน สาขา เด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงณฎา เนินพันธกุล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าคัดเลือก

จากงานเยาวชนแห่งแผ่นดิน สาขา เด็กและเยาวชนผู้สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ จัดโดย ชมรมเด็กและเยาวชน ประเทศไทย  เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2566