"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ถังขยะติดเชื้ออัจฉริยะ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายภัทรดนัย ศรีอนุพงศ์
เด็กชายภัทรกฤช มหาเทพ
เด็กชายภณ มุตตารักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง ถังขยะติดเชื้ออัจฉริยะ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2566