"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย กวิน คมขำ

เด็กชาย ทินภัทร  บัญฑิตร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลชมเชย

จากการแข่งตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566