"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ป.3/2 ได้รับรางวัลแต่งตั้งเป็นยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและได้รับคัดเลือก เป็นลูกดีเด่น เป็นเยาวชนต้นแบบด้านความกตัญญูที่ดีงาม

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลแต่งตั้งเป็นยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย จัดโดย สถาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 และได้รับคัดเลือก เป็นลูกดีเด่น
เป็นเยาวชนต้นแบบด้านความกตัญญูที่ดีงาม จัดโดยสถาบัน Training room chaingmai เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566