"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมสาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จากงาน Global youth star Awards 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ ภมรไมตรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลเยาวชนยอดเยี่ยมสาขาศิลปวัฒนธรรมและดนตรี จากงาน Global youth star Awards 2023 จัดโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ คอมเวนชั่นฮอล์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566