"The ultimate aim of education is the development of character"

นายนิธิศ  ถิรโชติกุล รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี (MU CHEM Contest)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายนิธิศ  ถิรโชติกุล ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางเคมี (MU CHEM Contest)  วันที่ 19 สิงหาคม  2566  ณ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

  • รางวัลระดับเหรียญทอง
  • รางวัลสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติสูงสุด อันดับที่ 4 – 20 ระดับประเทศ รับทุนการศึกษา 1,000 บาท