"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกรกมล อมรทัตพงษ์   ได้รับเลือกเป็นยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายกรกมล อมรทัตพงษ์   นักเรียนชั้น ม.4/3  ที่ได้รับเลือกเป็นยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2566  ด้านส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรม ประเพณีไทย    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2566  จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (องค์กรเอกชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน เลขที่ 023)  ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสโมสรส่งเสริมศักยภาพ  เยาวชนสู่ความเป็นสากลแห่งประเทศไทย