"The ultimate aim of education is the development of character"

การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ’66

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณิกา ธรรมศร เด็กชายศุภกานต์ ชมดอก และเด็กหญิงโกลัญญา มุสิกะเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง (เหรียญทองแดง) ในการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏลำปาง ’66 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ BCG เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.สิรินาถ ไซบู และ อ.พิทักษ์ ไชยราช เป็นที่ปรึกษา