"The ultimate aim of education is the development of character"

นายทัพพสาร อิ่มใจ และ นางสาวชญาน์นันท์ กลิ่นหวล  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายทัพพสาร อิ่มใจ  ม.5/8  และ นางสาวชญาน์นันท์  กลิ่นหวล  ม.5/7    รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  และได้สิทธิ์ไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค  จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย    วันที่ 7 สิงหาคม  2566   ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่  จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดเชียงใหม่  (ระดับจังหวัด)