"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธธัช สุวรรณกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายธธัช สุวรรณกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ โดยได้รับมอบเกียรติบัตรจาก เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566