"The ultimate aim of education is the development of character"

บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัยยารัศย์ สุวรรณกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2566

จากรายการ บุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นํา มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ จัดโดย โครงการคนดีศรีเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2566