"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายธนภัทร ริยะนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

National Test Online Program

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จัดโดย TOP TEST CENTER