"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ Primary B อายุ 9-10 ปี จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย 2023 ( IMGO International Mathematical  Genius Olympiad Thailand Representative 2023)
จัดโดย มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ (มูลนิธิ สวช. และโอลิมปิกนานาชาติ) 

โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566