"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำรายการเเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมธาพร มิ่งขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง  รายการ กรรเชียง 50 เมตร  ผลัดฟรีสไตส์ 2×25 25 เมตร  ผลัดกบ 2×25 25 เมตร  1 เหรียญเงิน  รายการ กบ 25 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง  รายการ ฟรีสไตส์ 25 เมตร (รุ่นอายุ 12 ปี หญิง)  จากการแข่งขันว่ายน้ำรายการเเชียงใหม่สปริ้นเตอร์ 2566  จัดโดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-23  กรกฎาคม  2566