"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อการปฏิรูปการศึกษารอบชิงชนะเลิศ

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา วงค์มีบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา จากมูลนิธิแผ่นดินแห่งปัญญาในกิจกรรมการแข่งขันการประกวดเขียนเรียงความ  ได้เข้าทำการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
และ ผู้บริหารจากมูลนิธิ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเชียงรุ้ง โรงแรมดวงตะวัน โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูกรกช ไชยวงค์ และ ครูผู้ดูแล คุณครูเจนจิรา อินถา