"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2.เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี งานมณีนพรัตน์รา และเข้ารับ โล่พระราชทาน รางวัล วัชรนาคาสาขาประทานรางวัลโดยหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคลช

เด็กหญิงธัญลักษณ์   ชัยวรรณารัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

1.เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

งานมณีนพรัตน์ราชธานีศรีสยามเทิดพระเกียรติ

เข้ารับเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติเป็นบุตงคคลที่ได้รับยกย่องด้านการอนุรักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาตืไทยในฐานะผู้อุปถัมป์ส่งเสริมสนับสนุนกืจกรรม  จัดโดย สมาคมอนุรักษ์ มรดกทางวัฒธรรมแห่งประเทศไทย  วันที่ 23 กรกฏาคม 2566

  1. เข้ารับ โล่พระราชทาน รางวัล วัชรนาคาสาขาเยวชนเชิดชูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ประทานรางวัลโดยหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566  วันที่ 2 เมษายน 2566

จัดโดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยวชนคนสร้างชาติวัดพระธาตุพระพนมวรมหาวิหาร สมาคมวัฒนธรรศสยาม สมาคมครูดนตรีแห่งประเทศไทย