"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ชัยวรรณารัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับได้รับโล่เกียรติยศรางวัล Best Friendship ฑูตสงกรานต์แห่งประเทศไทยประจำ และได้รับคัดเลือกเป็น ฑูตเยาชน และวัฒนธรรมสยาม ตัวแทนจังหวัดแพร่ ปี 2566

เด็กหญิงธัญลักษณ์   ชัยวรรณารัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย

1.ได้รับคัดเลือก ฑูตเยาชนและวัฒนธรรมสยาม ตัวแทนจังหวัดแพร่ ปี 2566

2.ได้รับโล่เกียรติยศรางวัล Best Friendship ฑูตสงกรานต์แห่งประเทศไทยประจำ ประจำปี 2566

โครงการคัดเลือกฑูตเยาวชนและวัฒนธรรมไทย

จัดโดย CHALLENGER kids thailand