"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายอภิวิชญ์ นันทขว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับเกียรติบัตรและได้รับเหรียญทองแดง รายวิชาภาษาอังกฤษ (ระดับประเทศ)

เด็กชายอภิวิชญ์  นันทขว้าง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ได้รับรางวัลจากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566  National Text Online Progrm

รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติบัตรและได้รับเหรียญทองแดง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566