"The ultimate aim of education is the development of character"

การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเบญญาภา สมบัติรัตนกร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 และ 3 จากการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พฤษภาคม
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566