"The ultimate aim of education is the development of character"

ประกาศเกียรติคุณในการเป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายบุตรภูรี วงศ์ศรีใส นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการเป็นผู้ทำความดีต่อสังคมและประเทศด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2566 จากงาน ” สืบสานล้านนา สำนึกรักบ้านเกิด” จากนายอำเภอลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566