"The ultimate aim of education is the development of character"

Chiangrai Taekwando championship 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลธิดา โพธิวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง Kyorugi ประเภทยุวชน หญิงเดี่ยว อายุ 11-12 ปี รุ่น A น้ำหนักไม่เกิน 27 กิโลกรัม

จากการแข่งขัน Chiangrai Taekwando Championship 2023 จัดโดย ฝ่ายกีฬาเทควันโดจังหวัดเชียงรายและโรงเรียนเมฆเทควันโด

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2566