"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้” รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (GPA : 3.80)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลวดี จักขุเนตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้เป็นผู้ผ่านการพิจารณาในฐานะ “เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้”
รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (
GPA : 3.80)
โครงการ “เด็กไทยคนเก่ง” ประจำปี 2566

จัดโดย องค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
(เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566