"The ultimate aim of education is the development of character"

แข่งขันว่ายน้ำ เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรินท์รสา ผลงาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลรางวัลในรายการดังต่อไปนี้จากการแข่งขันว่ายนำ้เชียงใหม่สปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

-กรรเชียง25ได้เหรียญเงิน

-ผีเสื้อ50ได้เหรียญทองแดง

– FREEStyle25 เหรียญทองแดง

-กบ 50 เหรียญทอง

-ผีเสื้อ 25 เหรียญทองแดง

-FREESTYLE 50 เหรียญทอง

-กบ 25 เหรียญทองแดง

-กรรเชียง 50 เหรียญเงิน

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ณ สระว่ายนำ้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่