"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 ได้รับรางวัล ชมเชย และ นำผลงานไปแสดงโชว์ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จากการแข่งขันรายการ ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ”ศิลปวัฒนธรรมไทย”

เด็กชายธีร์ธวัช เทพกิดาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9

ได้รับรางวัล ชมเชย และ นำผลงานไปแสดงโชว์ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากการแข่งขันรายการ ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ”ศิลปวัฒนธรรมไทย”

เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2566 จัดโดย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(ระดับประเทศ)