"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน True Chiang Mai soccer kids #1

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันฟุตบอล เยาวชน True Chiang Mai soccer kids #1
อายุไม่เกิน 13 ปี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566โดยมีผู้เข้าแข่งขัน ดังนี้

  1. เด็กชายแผ่นดิน ฟ้าขาว
  2. เด็กชายวรภาส มรกตวิจิตรการ
  3. เด็กชายธีทัต ลิ้มสุวรรณ
  4. เด็กชายโชตินรินท์ นิ้มเวียงพิงค์