"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณัฏฐวัฒน์ บุรวิชเกษตรกร ป.3/3 ได้รับเกียรติบัตรโครงการ “เด็กไทยคนเก่ง” จากองค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ในฐานะ “เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้”

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฏฐวัฒน์ บุรวิชเกษตรกร ที่ได้รับเกียรติบัตรโครงการ “เด็กไทยคนเก่ง” จากองค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมในฐานะ “เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้” รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม GPA : 4.00 จัดโดยองค์กรส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2566