"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายสิรวิชญ์ พิมสารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 National Test Online Program

จัดโดยสถาบัน Top Test Center เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566