"The ultimate aim of education is the development of character"

นายกลพัฒน์  คานีเยาว์  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม  “โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายกลพัฒน์  คานีเยาว์  นักเรียนชั้น ม.5/9  ที่ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ   ให้เข้าร่วม  “โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15”   เมื่อวันที่ 6–7 กรกฎาคม 2566   ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร  และศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดกิจกรรมโดย สถาบันการบินพลเรือน

โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการบิน  ได้เข้าชมห้องฝึกซ้อมการบิน  ทดลองบิน Flight simulator  ได้ชมห้องควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือ ATC  ได้ฝึกอ่านสภาพอากาศ เเละได้ขึ้นบิน observe กับคุณครูการบิน(Flight instructor)