"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชา คณิตศาสตร์ จากรายการ สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ

เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง วิชา คณิตศาสตร์ จากรายการ สอบวัดระดับความรู้ทางวิชาการแบบออนไลน์ระดับประเทศ  เมื่อวันที่ 7-21 มิถุนายน 2566  จัดโดยหน่วยงาน National Test Online Program(ระดับประเทศ)