"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการทางวิชาการระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชญา พิมสารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัล

  1. รางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : Gold Medal
  2. รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : Bronze Medal

จากการแข่งขันรายการทางวิชาการระดับประเทศประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย Top Test Center เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566