"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

พิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดี

แก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

(Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony)

วันที่ 24  มิถุนายน  2566 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนห้องเรียน SMEP โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปประกวดเวทีนานาชาติ  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 เวที จาก 3 ประเทศ ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล 1 เวที จาก 1 ประเทศ ดังนี้

  1. รางวัล Silver Medal

ผลงาน “Temp.Tale Sleep Tight” จากประเทศมาเลเซีย

  1. เด็กหญิงชญพรรษ     วาฤทธิ์            ม.3/4
  2. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ     นันทวาศ         ม.3/4
  3. เด็กหญิงกัญญาภัทร   กลั่นนุรักษ์        ม.3/4

ครูที่ปรึกษา

  1. ดร.ขัติยา ปิยะรังษี
  2. อ.เฉลิมเกียรติ เพ็ชรภู่
  3. อ.กีรติกานต์ ไชยโคตร