"The ultimate aim of education is the development of character"

นายอัคคเดช  ลังกาพินธ์    รางวัลระดับเพชร   จากการแข่งขัน Academic War5 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายอัคคเดช  ลังกาพินธ์   นักเรียนชั้น ม.6/3   ที่ได้รับรางวัลระดับเพชร   คะแนนรอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์   จากการแข่งขัน Academic War5    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2566  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโดย Tcaster   (ระดับภาค)