"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายจิรัฏฐ์ธนิน บุญนนท์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)