"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะ วิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพ.ศ 2565 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชัญญา อาสนะเสน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ในการแข่งขันสอบวัดทักษะ วิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปีพ.ศ 2565 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด

จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ