"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ “เด็กไทยคนเก่ง” ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลผู้ผ่านการพิจารณาในฐานะ “เยาวชนเรียนดี ใฝ่เรียนรู้” รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (GPA:4.00)

จากโครงการ “เด็กไทยคนเก่ง” ประจำปี 2566  จัดโดยองค์การส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรเอกชน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566